برنامە تریبون تلویزیون نوروز – موضوع: فمینیسم و افکار و آثار سیمون دوبوار

گفتگویی در مورد سیمون دوبوار، بدنبال اینکە من مصاحبە مهمی از ایشان تحت عنوان “چرا من فمینیست هستم” را بە زبانهای فارسی و کردی ترجمە کردم. مجری برنامە محمود نزهت زادە

برای دیدن ویدیو اینجا را کلیک کنید