خاطرات مهندس سحابی و توهین بە شیخ عزالدین حسینی، همچنین مواضع بنی‌صدر در مورد کردستان

چندی قبل دوستی پرسید کتاب خاطرات عزت‌الە سحابی را خواندەاید کە در آن اظهار نظر عجیبی راجع بە شیخ عزالدین کردە است؟ گفتم نە. کپی صفحات کتاب را برایم فرستاد و از خواندن آن شگفت زدە شدم. چگونە شخصی در موقعیت مهندس سحابی کە در هر دو رژیم شاە و جمهوری اسلامی بارها بە زندان…

0 دیدگاه

سخنرانی آمینە کاکە باوە عضو مستقل و سوسیالیست پارلمان سوئد در جلسەای کە برای تعیین نخست وزیر سوئد انجام گرفت

Amineh Kakebaveh Sveriges Riksdag 7 juli 2021 در این جلسە کە برای تعیین نخست وزیر سوئد انجام گرفت و رأی آمینە نقش مهمی ایفا میکرد، تنها مسئولان و یا رئیس فراکسیونهای احزاب حاضر در پارلمان سخنرانی کردند.--------------------- سپاس جناب رئیس پارلمان، آعضای محترم مجلس، مردم سوئد، حضار و ژورنالیستهای گرامی،بە دنبال پیشنهاد حزب دموکراتهای سوئد…

0 دیدگاه

مذاکرات و مبارزات ما و جنگ افروزی جمهوری اسلامی

مذاکرات و مبارزات ما و جنگ افروزی جمهوری اسلامی قطعنامە هشت مادەای مهابادنوروز خونین سنندجمسافرت بە تهران و قمفرمان حملە بە کردستانآغاز گفتگو با نمایندگان جمهوری اسلامی در کوەادامە مذاکرات با نمایندگان دولت، بحران داخلی ایرانهیأت نمایندگی خلق کردجلسە هیأت نمایندگی خلق کرد و هیأت ویژە دولتحاکمان آتش بس را نقض میکنند!طرح شش مادەای حزب…

0 دیدگاه

زنان و ناسیونالیسم در جمهوری کردستان سال ۱۹۴۶

بعنوان مقدمه کتاب Women of A Non-state Nation,  The Kurds (زنان یک ملت بدون دولت، کردها) به ویراستاری خانم شهرزاد مجاب سال ۲۰۰۱ توسط انتشارات مزدا در آمریکا بچاپ رسیده است.  این کتاب شامل یک مقدمه و سه فصل است. مقدمه توسط ویراستار نوشته شده است. فصل اول تحت عنوان چشم اندازهای تاریخی شامل سه بخش…

0 دیدگاه

سالروز فرمان حملە بە کردستان در ٢٨ مرداد سال ١٣٥٨

نگاهی بە 'افشاگریهای' نشریهٔ «چشم‌انداز ایران – ویژە کردستان» در مورد جنبش کردستان و ماموستا شیخ عزالدین حسینی مقدمە تبلیغات علیه ماموستا شیخ عزالدین حسینی چرا؟ ماموستا شیخ‌عزالدین، دکتر قاسملو و مذاکرات کردستان و رفراندوم جمهوری‌اسلامی حمایت مردم از ماموستا شیخ‌عزالدین «استقبال» مردم از ارتش سفر ماموستا به تهران و قم نخستین دور مذاکرات در…

0 دیدگاه