تاریخ تکرار میشود

صفحە اول روزنامە لوموند ٢٢/٣/١٩٩٥

ارتش ترکیە درعراق علیە کردها میجنگد
واشنگتن اعلام کرد کە دلایل عملیات نظامی ارتش ترکیە  برعلیە پ ک ک را “درک میکند”

“کجا ترجیح میدهید شما را قتل‌عام کنیم، در ترکیە یا در عرا‌ق؟”
Plantu (کاریکاتوریست مشهور فرانسوی) این صفحە اول روزنامە لوموند شانزدە سال پیش است! و این هم خبری است کە روز١٩/١٠/٢٠١١ خبرگزاری رویترز از بروکسل مخابرە کردەاست:
روز چهارشنبە اوباما رئیس جمهور آمریکا و اتحادیە اروپا همصدا و از جانب غرب حملە شورشیان کرد در ترکیە را محکوم کردند و بدینترتیب حمایت خود از آنکارا را اعلام داشتەاند و این درحالیست کە نیروهای ترک حملات انتقامجویانە زمینی و هوایی خود در کردستان عراق را شروع کردند.

احمد اسکندری