احمد اسکندری: قتل‌عام قارنا در سال ۵۸ به‌دست جمهوری اسلامی

  • Post category:فارسی

گفتگو با تلوزیون ایران اینترنشنال – برخورد جمهوری اسلامی با مردم کردستان از همان آغاز همانند برخورد با شهروندان یک کشور بیگانە بودە است. نوروز خونین سنندج فروردین ١٣٥٨، قارنا شهریور ١٣٥٨، بیرون راندن اهالی شهر سقز در مهرماە ١٣٥٩ و اعدام دستەجمعی ٥٩ نفر از اهالی شهر مهاباد در خرداد ماە ١٣٦٢ دلایل این امر هستند