سخنرانی آمینە کاکە باوە عضو مستقل و سوسیالیست پارلمان سوئد در جلسەای کە برای تعیین نخست وزیر سوئد انجام گرفت

Kan vara en bild av Amineh Kakabaveh, står och text
Amineh Kakebaveh Sveriges Riksdag 7 juli 2021

در این جلسە کە برای تعیین نخست وزیر سوئد انجام گرفت و رأی آمینە نقش مهمی ایفا میکرد، تنها مسئولان و یا رئیس فراکسیونهای احزاب حاضر در پارلمان سخنرانی کردند.———————

سپاس جناب رئیس پارلمان، آعضای محترم مجلس، مردم سوئد، حضار و ژورنالیستهای گرامی،بە دنبال پیشنهاد حزب دموکراتهای سوئد مبنی بر دادن رأی عدم اعتماد پارلمان بە دولت، هیچ شخصی نتوانستە است دولت جدیدی تشکیل دهد. سوئد همچنان در یک پاندمی بسر میبرد. ما همە مسئولیتی بر دوش داریم تا این شرایط راە حلی بیابد. من از سال ٢٠٠٨ عضو پارلمان سوئد بودەام. ولی از پاییز سال ٢٠١٩ بدون تعلق حزبی و بعنوان یک سوسیالیست مستقل در این مجلس بودەام. وانگهی من در قبال آنهایی کە من را انتخاب کردەاند، احساس مسئولیت میکنم. بویژە در قبال آن بیش از ٣٥٠٠ نفری کە مشخصا در لیست کاندیداها نام من را انتخاب کردند. در طول این مدت تلاش کردەام بە گونە سازندەای کار کنم. من چندین بار کتبا و شفاها سئوالات انتقادی را در صحن پارلمان در موارد مختلف متوجە وزیران کابینە کردەام. همچنین پیشنهادات زیادی را بە پارلمان ارائە دادەام؛ برای نمونە در مورد موضوعات مربوط بە ناموس، داوید ایساک (ژورنالیست سوئدی – اریترەای بازداشتی در اریترە) و چندین پیشنهاد بە همراە نمایندگانی از هشت حزب حاضر در پارلمان. خوشحالم کە بە همراە رئیس پارلمان و هیأت رئیسە پارلمان بە دبنال یافتن چارچوبی بودەام طوری کە بتوانم در فعالیتهای پارلمان شرکت کنم، بویژە در این ایام کرونا کە تعداد حاضرین در پارلمان خیلی محدود بودە است. من یک سیاستمدار اپوزیسیون هستم کە تلاش میکند در موارد زیادی از جملە موضوعات مهم و در شرایط دشوار همکاری و سازش کنم. در جلسە قبلی هنگام رأی دادن گفتم کە رأی من میتواند بویژە تعیین کنندە باشد و همینطور هم شد! من در جامعە با حمایت گستردەای روبرو شدەام. در مترو، خیابان و میدانهای شهر و حومە کسانی با من صحبت کردەاند. مردان و زنان و جوانانی از حومەهای شهر. از بازنشستگانی ایمیل دریافت کردەام کە میگویند پول بازنشستگی کفاف زندگی شان را نمیدهد. من قول دادەام برایشان تلاش کنم. همچنین بە آن مرد سومالیایی – سوئدی کە در ایستگاە متروی شرهولمن و آن دانشجوی جوانی کە در سوپرمارکت کار میکند، قول دادەام. من با احساس مسئولیت قول دادەام برای آن زنان، دختران و بچەهایی کار کنم کە تحت فشار ناموسی زندگی میکنند و با فرهنگ ناموسی هر روز دست و پنجە نرم میکنند. من بە آنها در سازمان خودم “نە تن فروش نە فرش دم در” کمک میکنم. من دختری کُرد هستم کە در یک دیکتاتوری اسلامی بزرگ شدەام. من نتوانستم بە زبان مادری‌ام تحصیل کنم. بنا بر قوانین شرع در ایران بە مثابە یک زن نتوانستم یک انسان کامل بە حساب بیایم! من برای آزادی و برابری خودم و دیگران بە نبرد پرداختەام. در کردستان ما مجبور بودیم برای اینکار بە اسلحە متوسل شویم. سیاست برای من یک حرفە نبودەاست، بلکە رزمگاهی بودە است برای دفاع از حق، برابری جنسیتی و آزادی. من یک Vilde نیستم (در پارلمان سوئد کسیکە از حزب خود خارج شدە و تنها بماند ویرا ویلدە میخوانند یعنی وحشی، سرکش! م) بلکە برعکس، انسانی کاملا متمدن هستم کە هیچگاە دست از مبارزە برای ارزش یکسان برای همگان بر نمیدارم.در سیاست باید بە همدیگر اعتماد داشتە باشیم، بدە بستان انجام دهیم و در شرایط دشوار کاری کنیم کە امورات مملکت پیش برود. من طی هفتەهای گذشتە با چند تن از مسئولان حزبی گفتگوهای سازندە و احترام آمیزی داشتەام. من خواستەهایی پیش کشیدەام تا بتوانم از نخست وزیر استفان لوون پشتیبانی کنم. برای من اهمیت دارد سیاستی را دنبال کنم کە علیە بهرەبرداری و نفع بردن از امکانات رفاهی کشور باشد. همچنین علیە فشارهای تحت نام ناموس و خشونت مردان علیە زنان. هر سال صدها میلیون کرون از پول مالیات دهندگان از طریق شرکتهایی کە مسئول دانش آموزان، بهداشت و سلامتی شهروندان هستند بە جزیرەهای بهشت مالیات گریزان سرازیر میشود. من میخواهم در جهت ایجاد شرایط بهتر برای اقشار ضعیف جامعە، آنهایی کە سالها در بستر بیماری هستند، اقشار کم درآمد، بازنشستگان با ماهانە ضعیف و قربانیان خشونتهای ناموسی مبارزە کنم. بدیهی است کە من برای همە خواستهایم پاسخ مثبت نگرفتەام. اما خوشحالم کە دولت و حزب سوسیال دموکرات گوش شنوایی داشتە و توانستەایم با هم بر روی نکات مهمی در جهت یک سیاست مشترک بە توافق برسیم. من متعهد نشدەام کە از مواد ذکر شدە در قرارداد ژانویە (٢٠١٩) دفاع کنم. تنها دو سال قبل بود کە من در ملاء عام از جانب رهبری حزب [حزب چپ] تحقیر شدم چرا کە اجازە نداشتم جایی برای خودم داشتە باشم و علنا در مورد آنچە کە اعتقاد داشتم و مسائلی کە مشغلە فکری‌ام بود صحبت کنم. خوشحالم کە تسلیم آنها نشدم. انسان نمیواند هموارە مطیع باشد ولی مهم است کە همیشە حرمت دیگران را مراعات کند. هنگامیکە من بعنوان یک دختر نوجوان بە کوە رفتم و پیشمرگ شدم، هیچگاە تصور نمیکردم یک زمانی در زندگی‌ام در پارلمان سوئد موج سوار موازنەگر بشوم! از سوی دیگر هنگامی کە قانون اساسی سوئد را مینوشتند، فکر اینرا نکردە بودند کە یک عضو مستقل چپ و سوسیالیست با پیشینە پیشمرگ بودن کە حتی بە مدرسە هم نرفتە بود بە سوئد پناهندە میشود و یک زمانی این نقش موازنەگر را عهدەدار میشود. اما جناب رئیس پارلمان، سوئد کشور بسیار شگفت انگیزی است کە بە انسانها امکانات میدهد! سوئد امکانات زیادی در اختیار ما گذاشتە است. ما نمیتوانیم مشکلاتی را کە روبروی ما قرار دارد کم اهمیت جلوە دهیم. جرم و جنایت، ساختار عشیرەگری، بنیادگرایی، سرکوب ناموسی، بیکاری و نابرابریها وجود دارند. اما باید بە این کشوری کە در آن زندگی میکنیم افتخار کنیم. ماهایی کە افتخار حضور در این پارلمان را داریم، مسئول هستیم و لازم است بە گفتگو بنشینیم و در پی سازش باشیم. من از اینکە میتوانم نمایندگی کسانی را بکنم کە غالبا صدایشان شنیدە نمیشود، سپاسگزار و مفتخر هستم. من خوشحال هستم از اینکە تلاش میکنم کشوری خوب بە سوی شرایط بهتری برود. سپاسگزارم جناب رئیس پارلمان.آمینە کاکە باوە پارلمان سوئد جلسە دادن رأی سرنوشت ساز بە نخست وزیر مستعفی استفان لوون.هفتم ژوئیە ٢٠٢١ برابر با شانزدهم تیرماە ١٤٠٠