خواب دیدن مأمون

نوشتە: مریوان وریا قانع* ترجمە از کردی : احمد اسکندری مأمون، خلیفە عباسی و پسر هارون الرشید، شبی فیلسوف بزرگ یونانی ارسطو را در خواب میبیند. در این خواب ارسطو کنار تخت مأمون می ایستد و بە مأمون میگوید "هیچ تناقضی میان عقل و دین وجود ندارد. دین و عقل میتوانند باهم بسازند و در…

0 دیدگاه

تاریخ تکرار میشود

صفحە اول روزنامە لوموند ٢٢/٣/١٩٩٥ ارتش ترکیە درعراق علیە کردها میجنگدواشنگتن اعلام کرد کە دلایل عملیات نظامی ارتش ترکیە  برعلیە پ ک ک را "درک میکند" "کجا ترجیح میدهید شما را قتل‌عام کنیم، در ترکیە یا در عرا‌ق؟"Plantu (کاریکاتوریست مشهور فرانسوی) این صفحە اول روزنامە لوموند شانزدە سال پیش است! و این هم خبری است کە روز١٩/١٠/٢٠١١…

0 دیدگاه

اولمرت و اسرائیل: تغییر

نوشته‌: آموس الون Amos Elon مالکان زمین: جنگ برسر شهرکها در سرزمینهای اشغالی،  2007-1967 نویسندگان:‌ ایدیت زرتال(Idith Zertal) و آکیوا الدار (Akiva Eldar) دیواربە دور کشیدن: جامعه‌ اسرائیل در بن بست نویسنده‌: سیلوین سایپل Sylvain Cypel‌ پسر درختان سرو: خاطرات، بازتابها و افسوسهایی از یک زندگی سیاسی، نویسنده‌: مرون بنونیستی Meron Benvenisti 1. اسرائیل تحت…

0 دیدگاه

روشنفکران و مسئله‌ء ملی درایران

      کنفرانس «ایران کجاست ایرانی کیست» استکهلم 20 - 18 ژوئن 2004طی سالیان متمادی برخورد طیفی از روشنفکران با مسئلهٔ ملی درایران آمیخته‌ای از انکار، پرخاشگری، ابهام، عدم دانش کافی، و در بهترین حالت حمایت‌ لفظی بوده‌است. بسیار نادر میتوان کاری جدی ازجانب دانش‌پژوهان ایرانی یافت که بطور عینی و بادیدی مثبت و از زاویهٔ…

0 دیدگاه

راه رسيدن به دموکراسی واقعی تنها از مسير يافتن يک راه حل مسالمت‌ آميز برای مسئله کرد عبورميکند، یاشار کمال

روز دوشنبه ٢٣ ژانويه ١٩٩٥ دادگاه امنيتی ترکيه ياشار کمال نويسنده برجسته ترکيه رابدليل موضعگيريهايش درقبال رژيم ترکيه و باتهام "جدايی طلبی‌" برای کردها بە محاکمه کشاند. علت اصلی اتهامات وارده اظهارات ياشار کمال در مصاحبه‌ای با مجله آلمانی  Der Speigel بود.روزنامه معروف سوئدی Dagens Nyheter درشماره ٢٤ ژانويه ١٩٩٥ خود بخشهای اصلی اين مصاحبه…

0 دیدگاه