اولمرت و اسرائیل: تغییر

نوشته‌: آموس الون Amos Elon مالکان زمین: جنگ برسر شهرکها در سرزمینهای اشغالی،  2007-1967 نویسندگان:‌ ایدیت زرتال(Idith Zertal) و آکیوا الدار (Akiva Eldar) دیواربە دور کشیدن: جامعه‌ اسرائیل در بن بست نویسنده‌: سیلوین سایپل Sylvain Cypel‌ پسر درختان سرو: خاطرات، بازتابها و افسوسهایی از یک زندگی سیاسی، نویسنده‌: مرون بنونیستی Meron Benvenisti 1. اسرائیل تحت…

0 دیدگاه

روشنفکران و مسئله‌ء ملی درایران

      کنفرانس «ایران کجاست ایرانی کیست» استکهلم 20 - 18 ژوئن 2004طی سالیان متمادی برخورد طیفی از روشنفکران با مسئلهٔ ملی درایران آمیخته‌ای از انکار، پرخاشگری، ابهام، عدم دانش کافی، و در بهترین حالت حمایت‌ لفظی بوده‌است. بسیار نادر میتوان کاری جدی ازجانب دانش‌پژوهان ایرانی یافت که بطور عینی و بادیدی مثبت و از زاویهٔ…

0 دیدگاه

راه رسيدن به دموکراسی واقعی تنها از مسير يافتن يک راه حل مسالمت‌ آميز برای مسئله کرد عبورميکند، یاشار کمال

روز دوشنبه ٢٣ ژانويه ١٩٩٥ دادگاه امنيتی ترکيه ياشار کمال نويسنده برجسته ترکيه رابدليل موضعگيريهايش درقبال رژيم ترکيه و باتهام "جدايی طلبی‌" برای کردها بە محاکمه کشاند. علت اصلی اتهامات وارده اظهارات ياشار کمال در مصاحبه‌ای با مجله آلمانی  Der Speigel بود.روزنامه معروف سوئدی Dagens Nyheter درشماره ٢٤ ژانويه ١٩٩٥ خود بخشهای اصلی اين مصاحبه…

0 دیدگاه