ماریا پیا بوئتیوس؛ ما زنان هموارە اینچنین انقلاب کردەایم

ماریا – پیا بوئتیوس، ژورنالیست و نویسندە، یکی از فمینیستهای نامدار سوئد در مقالەای در روزنامە اکسپرسن سە دوران تاریخی را باهم مقایسە میکند؛ سە هزار سال پیش، دهە هفتاد و سال ٢٠١٧؛ ترجمە چکیدەای از مقالە:"نخستین اقدام #metoo را کە من توانستم در تاریخ پی بگیرم، در یک افسانە یونانی متعلق بە سە هزار…

0 دیدگاه

نگاهی بە ‘افشاگریهای’ نشریهٔ «چشم‌انداز ایران – ویژە کردستان»

در مورد جنبش کردستان و ماموستا شیخ عزالدین حسینی مقدمە تبلیغات علیه ماموستا شیخ عزالدین حسینی چرا؟ ماموستا شیخ‌عزالدین، دکتر قاسملو و مذاکرات کردستان و رفراندوم جمهوری‌اسلامی حمایت مردم از ماموستا شیخ‌عزالدین «استقبال» مردم از ارتش سفر ماموستا به تهران و قم نخستین دور مذاکرات در روستای بیوران سردشت نقش ماموستا در هیئت نمایندگی خلق…

0 دیدگاه

احمد اسکندری تحلیل گر مسائل خاورمیانه و کردستان

میزبان تابستانی در برنامە میزبان تابستانی رادیو همبستگی در استکهلم، احمد اسکندری در مورد زندگی، تحصیلات و فعالیتهای سیاسی خود صحبت میکند. وی خود موزیک و ترانەها را انتخابی کردە است برای شنیدن فایل صوتی اینجا کلک کنید

0 دیدگاه

حملە ترکیە بە کردهای سوریە میتواند تمامی منطقە را زیرورو کند

گارت ستنسفیلد پروفسور سیاستهای خاورمیانە در انستیتو مطالعات اسلامی و عرب دانشگاە اکستر-  theguardianبرگردان از انگلیسی: احمد اسکندری این جبهە جدید تنها یک درگیری محلی نیست بلکە میتواند منجر بە یك شورش گستردەتر کردها شود طوری کە جغرافیای آنجا را از نو ترسیم کند. کردها در هر کشوری کە زندگی میکنند، درشرایط موجودیت خطرناکی بسرمیبرند.…

0 دیدگاه

در بارە رفراندوم در کردستان عراق

0:52 / 1:11:14 گفتگوی نصرالله قاضی با احمد اسکندری و روبن مارکاریان همه پرسی استقلال کردستان قرار است در بیست و پنجم سپتامبربرقرار شود. حق تعیین سرنوشت و حق جدائی چیست؟ آیا دفاع از حق تعیین سرنوشت و حق جدائی به معنای دفاع از هر مطالبه جدائی است؟ برای دیدن ویدئو اینجا را کلیک کنید

0 دیدگاه

نامە سرگشادە بە بخشی از نخبگان ایران؛ “بە کجا چنین شتابان؟”

در حاشیە اطلاعیە مشترک یکی از جناحهای حزب دموکرات و یکی از جناحهای کومەلە شباهت عجیبی هست بین ستم جنسیتی و ستم ملی. همچنانکە باید زن بود و در موقعیتهای مختلف در معرض ستم و تبعیضات جنسیتی در جامعە قرارگرفت تا نابرابری و اجحافات گوناگون را با تمام جوانب آن لمس نمود، بهمین ترتیب احساس…

0 دیدگاه

مراسم نخستین سالگرد درگذشت شیخ عزالدین حسینی در پاریس – انجمن کردهای مقیم پاریس

تصویر ماموستا اثری از هنرمند برجستە ناصر قاضی‌زادە در همە دیر مغان نیست چو من شیدایی خرقە جایی گرو بادە و دفتر جایی شرح این قصە مگر شمع برآرد بە زبان ورنە پروانە ندارد بە سخن پروایی کشتی بادە بیاور کە مرا بی رخ دوست گشت هر گوشە چشم از غم دل دریایی باسپاس فراوان…

0 دیدگاه

ملاحظاتی بر دو کتاب “هشت سال با ابراهیم علیزادە و عبدالە مهتدی”

دو کتاب بە زبان کردی در کردستان عراق چاپ و منتشر شدەاند کە میتواند – یا بهتر است بگویم کە میتوانست – منبع مناسبی برای شناختی عینی از سازمانی باشد کە نامش بویژە در سی و چند سال گذشتە در رابطە با جنبش رادیکال و حق طلبانە مردم کردستان بسیار آشنا و برسر زبانها بودەاست.…

0 دیدگاه

درمیان خواب دیدن مأمون و متوکل

نوشتە: جمال حسین*  ترجمە از کردی : احمد اسکندری در شمارە پیشین "ئاوێنە" برادر گرامی‌مان کاک مریوان در ستون هفتگی خویش بە شیوەای مختصر و موجز، و از طریق بازگویی یک خواب مأمون، یکی از دورەهای طلایی اندیشە و روشنفکری مهم تاریخ اسلام را آشکار میکند. تلاش این دوران اگر بەگونەای پیش میرفت کە در زیر آوار…

0 دیدگاه