گرامی باد یاد عزیز غلام کشاورز

در سی‌امین سالروز ترور او مروری بر یادداشتهایم طی بیست روز در لارناکا - قبرس تابستان ١٩٨٩ Gholam Keshavarz, Stockholm 1 May 1988 روز یکشنبە ٢٧ اوت ١٩٨٩، برابر با پنجم شهریور ماە ١٣٦٨ نزدیکیهای غروب بود کە تلفن زنگ زد. آن طرف خط کورش مدرسی از دوستان دوران دانشگاهی‌ام و از اعضای کمیتە مرکزی…

0 دیدگاه

چرا من فمینیست هستم؟ Simone de Beauvoir

گفتگوی تلویزیونی ژان لویی سروان شرایبر با سیمون دوبوار، سال ١٩٧٥ Jean-Louis Servan-Schrieber avec Simone de Beauvoir ترجمە: احمد اسکندری شب بەخیر! احتمالا این نخستین باری است کە سیمون دوبوار را در تلویزیون مشاهدە میکنید. تا همین امسال وی همانند ژان پل سارتر همراە زندگی‌اش، هموارە از ظاهرشدن در تلویزیون امتناع میکرد. یکی از رمانهایش…

0 دیدگاه

«تاریخ مدرن کردها» نوشتهٔ دیوید مک‌داول A Modern History of the Kurds

توضیحی درباره این ترجمه: یکبار با ماموستا شیخ عزالدین درمورد کتاب دیوید مک‌داول صحبت‌میکردم. ایشان گفتند یکی از نوه‌هایم که چندروز قبل متن انگلیسی کتاب را خوانده بود میگوید که دراین کتاب بدفعات درمورد شما صحبت شده‌است. ایشان هم میگویند که من ترجمهٔ فارسی را خوانده‌ام و یکبار بیشتر اسم‌من دراین کتاب نیامده‌است! منهم صحبت…

0 دیدگاه

ماریا پیا بوئتیوس؛ ما زنان هموارە اینچنین انقلاب کردەایم

ماریا – پیا بوئتیوس، ژورنالیست و نویسندە، یکی از فمینیستهای نامدار سوئد در مقالەای در روزنامە اکسپرسن سە دوران تاریخی را باهم مقایسە میکند؛ سە هزار سال پیش، دهە هفتاد و سال ٢٠١٧؛ ترجمە چکیدەای از مقالە:"نخستین اقدام #metoo را کە من توانستم در تاریخ پی بگیرم، در یک افسانە یونانی متعلق بە سە هزار…

0 دیدگاه

نگاهی بە ‘افشاگریهای’ نشریهٔ «چشم‌انداز ایران – ویژە کردستان»

در مورد جنبش کردستان و ماموستا شیخ عزالدین حسینی مقدمە تبلیغات علیه ماموستا شیخ عزالدین حسینی چرا؟ ماموستا شیخ‌عزالدین، دکتر قاسملو و مذاکرات کردستان و رفراندوم جمهوری‌اسلامی حمایت مردم از ماموستا شیخ‌عزالدین «استقبال» مردم از ارتش سفر ماموستا به تهران و قم نخستین دور مذاکرات در روستای بیوران سردشت نقش ماموستا در هیئت نمایندگی خلق…

0 دیدگاه

احمد اسکندری تحلیل گر مسائل خاورمیانه و کردستان

میزبان تابستانی در برنامە میزبان تابستانی رادیو همبستگی در استکهلم، احمد اسکندری در مورد زندگی، تحصیلات و فعالیتهای سیاسی خود صحبت میکند. وی خود موزیک و ترانەها را انتخابی کردە است برای شنیدن فایل صوتی اینجا کلک کنید

0 دیدگاه

حملە ترکیە بە کردهای سوریە میتواند تمامی منطقە را زیرورو کند

گارت ستنسفیلد پروفسور سیاستهای خاورمیانە در انستیتو مطالعات اسلامی و عرب دانشگاە اکستر-  theguardianبرگردان از انگلیسی: احمد اسکندری این جبهە جدید تنها یک درگیری محلی نیست بلکە میتواند منجر بە یك شورش گستردەتر کردها شود طوری کە جغرافیای آنجا را از نو ترسیم کند. کردها در هر کشوری کە زندگی میکنند، درشرایط موجودیت خطرناکی بسرمیبرند.…

0 دیدگاه

در بارە رفراندوم در کردستان عراق

0:52 / 1:11:14 گفتگوی نصرالله قاضی با احمد اسکندری و روبن مارکاریان همه پرسی استقلال کردستان قرار است در بیست و پنجم سپتامبربرقرار شود. حق تعیین سرنوشت و حق جدائی چیست؟ آیا دفاع از حق تعیین سرنوشت و حق جدائی به معنای دفاع از هر مطالبه جدائی است؟ برای دیدن ویدئو اینجا را کلیک کنید

0 دیدگاه

نامە سرگشادە بە بخشی از نخبگان ایران؛ “بە کجا چنین شتابان؟”

در حاشیە اطلاعیە مشترک یکی از جناحهای حزب دموکرات و یکی از جناحهای کومەلە شباهت عجیبی هست بین ستم جنسیتی و ستم ملی. همچنانکە باید زن بود و در موقعیتهای مختلف در معرض ستم و تبعیضات جنسیتی در جامعە قرارگرفت تا نابرابری و اجحافات گوناگون را با تمام جوانب آن لمس نمود، بهمین ترتیب احساس…

0 دیدگاه