مذاکرات و مبارزات ما و جنگ افروزی جمهوری اسلامی

مذاکرات و مبارزات ما و جنگ افروزی جمهوری اسلامی قطعنامە هشت مادەای مهابادنوروز خونین سنندجمسافرت بە تهران و قمفرمان حملە بە کردستانآغاز گفتگو با نمایندگان جمهوری اسلامی در کوەادامە مذاکرات با نمایندگان دولت، بحران داخلی ایرانهیأت نمایندگی خلق کردجلسە هیأت نمایندگی خلق کرد و هیأت ویژە دولتحاکمان آتش بس را نقض میکنند!طرح شش مادەای حزب…

0 دیدگاه

زنان و ناسیونالیسم در جمهوری کردستان سال ۱۹۴۶

بعنوان مقدمه کتاب Women of A Non-state Nation,  The Kurds (زنان یک ملت بدون دولت، کردها) به ویراستاری خانم شهرزاد مجاب سال ۲۰۰۱ توسط انتشارات مزدا در آمریکا بچاپ رسیده است.  این کتاب شامل یک مقدمه و سه فصل است. مقدمه توسط ویراستار نوشته شده است. فصل اول تحت عنوان چشم اندازهای تاریخی شامل سه بخش…

0 دیدگاه

سالروز فرمان حملە بە کردستان در ٢٨ مرداد سال ١٣٥٨

نگاهی بە 'افشاگریهای' نشریهٔ «چشم‌انداز ایران – ویژە کردستان» در مورد جنبش کردستان و ماموستا شیخ عزالدین حسینی مقدمە تبلیغات علیه ماموستا شیخ عزالدین حسینی چرا؟ ماموستا شیخ‌عزالدین، دکتر قاسملو و مذاکرات کردستان و رفراندوم جمهوری‌اسلامی حمایت مردم از ماموستا شیخ‌عزالدین «استقبال» مردم از ارتش سفر ماموستا به تهران و قم نخستین دور مذاکرات در…

0 دیدگاه

قطعنامە ٨ مادەای مهاباد، قیادە موقت و کردستان ایران

٣٠ بهمن ١٣٥٧ (١٩ فوریە ١٩٧٩) توضیحی کوتاە در مورد جنبش کردستان عراق، پارت دموکرات کردستان و اتحادیە مهینی کردستانمقدمەکرونولوژی رویدادهای حول و حوش صدور اطلاعیەمتن اطلاعیە ٨ مادەای مهابادسئوالاتی چند در مورد محتوای آن و بویژە مادە هشتمزمینەی مخالفت با قیادە موقتاسرائیل و جنبش کردستانآیا نوشتن مادە ٨ در این اطلاعیە لازم بود؟قیادە موقت…

0 دیدگاه

نگاهی بە عکس العمل متقابل کومەلە و حزب دموکرات در قبال ترور رهبرانشان در سال ١٣٦٨

سال ١٣۶٨ – ١٩٨٩ سالی بسیار پر حادثە در جهان و بویژە در خاورمیانە بود. خمینی جام زهر را سرکشیدە و جنگ هشت سالە ایران و عراق پایان یافت، اعدام هزاران نفر از زندانیان سیاسی در جریان بود، خمینی نویسندە کتاب آیەهای شیطانی را مهدورالدم اعلام  و ایران روابط دیپلماتیک با انگلستان را قطع کرد،…

0 دیدگاه

در چهلمین سالروز فرمان حملە بە کردستان ٢٨ مرداد سال ١٣٥٨ بر مبنای خبری دروغ، بە استناد سخنان دست‌اندرکاران جمهوری اسلامی

روز ٢٨ مرداد سال ١٣٥٨ من و دوستانم در دفتر 'جمعیت طرفدار زحمتکشان و دفاع از حقوق ملی خلق کرد' در سقز بودیم و اتفاق خاصی نیفتادە بود. طبق معمول هر روزە بە دفتر 'جمعیت دفاع از آزادی و انقلاب' در سنندج زنگ زدم کە برخلاف قبل صدای ناشناسی بە زبان فارسی جواب داد! من…

0 دیدگاه