سخنرانی آمینە کاکە باوە عضو مستقل و سوسیالیست پارلمان سوئد در جلسەای کە برای تعیین نخست وزیر سوئد انجام گرفت

Amineh Kakebaveh Sveriges Riksdag 7 juli 2021 در این جلسە کە برای تعیین نخست وزیر سوئد انجام گرفت و رأی آمینە نقش مهمی ایفا میکرد، تنها مسئولان و یا رئیس فراکسیونهای احزاب حاضر در پارلمان سخنرانی کردند.--------------------- سپاس جناب رئیس پارلمان، آعضای محترم مجلس، مردم سوئد، حضار و ژورنالیستهای گرامی،بە دنبال پیشنهاد حزب دموکراتهای سوئد…

0 دیدگاه

زنان و ناسیونالیسم در جمهوری کردستان سال ۱۹۴۶

بعنوان مقدمه کتاب Women of A Non-state Nation,  The Kurds (زنان یک ملت بدون دولت، کردها) به ویراستاری خانم شهرزاد مجاب سال ۲۰۰۱ توسط انتشارات مزدا در آمریکا بچاپ رسیده است.  این کتاب شامل یک مقدمه و سه فصل است. مقدمه توسط ویراستار نوشته شده است. فصل اول تحت عنوان چشم اندازهای تاریخی شامل سه بخش…

0 دیدگاه

چرا من فمینیست هستم؟ Simone de Beauvoir

گفتگوی تلویزیونی ژان لویی سروان شرایبر با سیمون دوبوار، سال ١٩٧٥ Jean-Louis Servan-Schrieber avec Simone de Beauvoir ترجمە: احمد اسکندری شب بەخیر! احتمالا این نخستین باری است کە سیمون دوبوار را در تلویزیون مشاهدە میکنید. تا همین امسال وی همانند ژان پل سارتر همراە زندگی‌اش، هموارە از ظاهرشدن در تلویزیون امتناع میکرد. یکی از رمانهایش…

0 دیدگاه

ماریا پیا بوئتیوس؛ ما زنان هموارە اینچنین انقلاب کردەایم

ماریا – پیا بوئتیوس، ژورنالیست و نویسندە، یکی از فمینیستهای نامدار سوئد در مقالەای در روزنامە اکسپرسن سە دوران تاریخی را باهم مقایسە میکند؛ سە هزار سال پیش، دهە هفتاد و سال ٢٠١٧؛ ترجمە چکیدەای از مقالە:"نخستین اقدام #metoo را کە من توانستم در تاریخ پی بگیرم، در یک افسانە یونانی متعلق بە سە هزار…

0 دیدگاه