اسد سیف – کُرد و کردستان از لابەلای خاطرات احمد اسکندری

چرا و چگونه کردها در انقلاب ۵۷ شرکت کردند؟ چرا و چگونه رژیم نوبنیاد جمهوری اسلامی به کردستان لشکر کشید؟ اسد سیف، پژوهشگر، نگاهی دارد به کتاب "خاطرات و یادداشت‌ها" که احمد اسکندری آن را در همین راستا نوشته است. اسد سیف۱۴۰۲/۶/۱۲ - بخش فارسی دوچە ولە، بخش فارسی رادیو صدای آلمانچرا و چگونه کردها…

0 دیدگاه

کردستان، چشم و چراغ ایران با خواستهایی منطقی و مشروع

خصلت نمای جامعە کنونی کردستان نسلی جوان است کە آگاە بر تاریخ گذشتە مردم خود و بەویژە رویدادهای دوران سیاە تحت سلطە جمهوری اسلامی بودە و درعین حال مطلع از تحولات ایران، منطقە و جهان است. سقز چهلم جانباختن ژینا امینی چهارم آبان ١٤٠١، Saghez 26 Oct 2022 "چشم و چراغ ایران" با خواستەهایی منطقی…

0 دیدگاه

احمد اسکندری: قتل‌عام قارنا در سال ۵۸ به‌دست جمهوری اسلامی

گفتگو با تلوزیون ایران اینترنشنال - برخورد جمهوری اسلامی با مردم کردستان از همان آغاز همانند برخورد با شهروندان یک کشور بیگانە بودە است. نوروز خونین سنندج فروردین ١٣٥٨، قارنا شهریور ١٣٥٨، بیرون راندن اهالی شهر سقز در مهرماە ١٣٥٩ و اعدام دستەجمعی ٥٩ نفر از اهالی شهر مهاباد در خرداد ماە ١٣٦٢ دلایل این…

0 دیدگاه

کاکەباوە حقیقت را بیان می‌کند، اما او را بە گونەای تحقیرآمیز “وحشی” می‌نامند

Björn Wiman: Kakabaveh säger sanningen men kallas föraktfullt för en ”vilde” Amineh Kakabaveh talade i riksdagen inför tisdagens misstroendeomröstning. Foto: Roger Turesson بیورن ویمن سردبیر فرهنگی روزنامە داگنز نیهتر – استکهلم ٩ ژوئن ٢٠٢٢ کاکەباوە حقیقت را بیان می‌کند، اما او را بە گونەای تحقیرآمیز "وحشی" می‌نامند بەنظر می‌رسد کە سیاستمداران و ژورنالیستها از این اصطلاح…

0 دیدگاه

خاطرات مهندس سحابی و توهین بە شیخ عزالدین حسینی، همچنین مواضع بنی‌صدر در مورد کردستان

چندی قبل دوستی پرسید کتاب خاطرات عزت‌الە سحابی را خواندەاید کە در آن اظهار نظر عجیبی راجع بە شیخ عزالدین کردە است؟ گفتم نە. کپی صفحات کتاب را برایم فرستاد و از خواندن آن شگفت زدە شدم. چگونە شخصی در موقعیت مهندس سحابی کە در هر دو رژیم شاە و جمهوری اسلامی بارها بە زندان…

0 دیدگاه

سخنرانی آمینە کاکە باوە عضو مستقل و سوسیالیست پارلمان سوئد در جلسەای کە برای تعیین نخست وزیر سوئد انجام گرفت

Amineh Kakebaveh Sveriges Riksdag 7 juli 2021 در این جلسە کە برای تعیین نخست وزیر سوئد انجام گرفت و رأی آمینە نقش مهمی ایفا میکرد، تنها مسئولان و یا رئیس فراکسیونهای احزاب حاضر در پارلمان سخنرانی کردند.--------------------- سپاس جناب رئیس پارلمان، آعضای محترم مجلس، مردم سوئد، حضار و ژورنالیستهای گرامی،بە دنبال پیشنهاد حزب دموکراتهای سوئد…

0 دیدگاه