کاکەباوە حقیقت را بیان می‌کند، اما او را بە گونەای تحقیرآمیز “وحشی” می‌نامند

Björn Wiman: Kakabaveh säger sanningen men kallas föraktfullt för en ”vilde” Amineh Kakabaveh talade i riksdagen inför tisdagens misstroendeomröstning. Foto: Roger Turesson بیورن ویمن سردبیر فرهنگی روزنامە داگنز نیهتر – استکهلم ٩ ژوئن ٢٠٢٢ کاکەباوە حقیقت را بیان می‌کند، اما او را بە گونەای تحقیرآمیز "وحشی" می‌نامند بەنظر می‌رسد کە سیاستمداران و ژورنالیستها از این اصطلاح…

0 دیدگاه