خاطرات مهندس سحابی و توهین بە شیخ عزالدین حسینی، همچنین مواضع بنی‌صدر در مورد کردستان

چندی قبل دوستی پرسید کتاب خاطرات عزت‌الە سحابی را خواندەاید کە در آن اظهار نظر عجیبی راجع بە شیخ عزالدین کردە است؟ گفتم نە. کپی صفحات کتاب را برایم فرستاد و از خواندن آن شگفت زدە شدم. چگونە شخصی در موقعیت مهندس سحابی کە در هر دو رژیم شاە و جمهوری اسلامی بارها بە زندان…

0 دیدگاه

مذاکرات و مبارزات ما و جنگ افروزی جمهوری اسلامی

مذاکرات و مبارزات ما و جنگ افروزی جمهوری اسلامی قطعنامە هشت مادەای مهابادنوروز خونین سنندجمسافرت بە تهران و قمفرمان حملە بە کردستانآغاز گفتگو با نمایندگان جمهوری اسلامی در کوەادامە مذاکرات با نمایندگان دولت، بحران داخلی ایرانهیأت نمایندگی خلق کردجلسە هیأت نمایندگی خلق کرد و هیأت ویژە دولتحاکمان آتش بس را نقض میکنند!طرح شش مادەای حزب…

0 دیدگاه

سالروز فرمان حملە بە کردستان در ٢٨ مرداد سال ١٣٥٨

نگاهی بە 'افشاگریهای' نشریهٔ «چشم‌انداز ایران – ویژە کردستان» در مورد جنبش کردستان و ماموستا شیخ عزالدین حسینی مقدمە تبلیغات علیه ماموستا شیخ عزالدین حسینی چرا؟ ماموستا شیخ‌عزالدین، دکتر قاسملو و مذاکرات کردستان و رفراندوم جمهوری‌اسلامی حمایت مردم از ماموستا شیخ‌عزالدین «استقبال» مردم از ارتش سفر ماموستا به تهران و قم نخستین دور مذاکرات در…

0 دیدگاه

قطعنامە ٨ مادەای مهاباد، قیادە موقت و کردستان ایران

٣٠ بهمن ١٣٥٧ (١٩ فوریە ١٩٧٩) توضیحی کوتاە در مورد جنبش کردستان عراق، پارت دموکرات کردستان و اتحادیە مهینی کردستانمقدمەکرونولوژی رویدادهای حول و حوش صدور اطلاعیەمتن اطلاعیە ٨ مادەای مهابادسئوالاتی چند در مورد محتوای آن و بویژە مادە هشتمزمینەی مخالفت با قیادە موقتاسرائیل و جنبش کردستانآیا نوشتن مادە ٨ در این اطلاعیە لازم بود؟قیادە موقت…

0 دیدگاه

نگاهی بە عکس العمل متقابل کومەلە و حزب دموکرات در قبال ترور رهبرانشان در سال ١٣٦٨

سال ١٣۶٨ – ١٩٨٩ سالی بسیار پر حادثە در جهان و بویژە در خاورمیانە بود. خمینی جام زهر را سرکشیدە و جنگ هشت سالە ایران و عراق پایان یافت، اعدام هزاران نفر از زندانیان سیاسی در جریان بود، خمینی نویسندە کتاب آیەهای شیطانی را مهدورالدم اعلام  و ایران روابط دیپلماتیک با انگلستان را قطع کرد،…

0 دیدگاه

در چهلمین سالروز فرمان حملە بە کردستان ٢٨ مرداد سال ١٣٥٨ بر مبنای خبری دروغ، بە استناد سخنان دست‌اندرکاران جمهوری اسلامی

روز ٢٨ مرداد سال ١٣٥٨ من و دوستانم در دفتر 'جمعیت طرفدار زحمتکشان و دفاع از حقوق ملی خلق کرد' در سقز بودیم و اتفاق خاصی نیفتادە بود. طبق معمول هر روزە بە دفتر 'جمعیت دفاع از آزادی و انقلاب' در سنندج زنگ زدم کە برخلاف قبل صدای ناشناسی بە زبان فارسی جواب داد! من…

0 دیدگاه

گرامی باد یاد عزیز غلام کشاورز

در سی‌امین سالروز ترور او مروری بر یادداشتهایم طی بیست روز در لارناکا - قبرس تابستان ١٩٨٩ Gholam Keshavarz, Stockholm 1 May 1988 روز یکشنبە ٢٧ اوت ١٩٨٩، برابر با پنجم شهریور ماە ١٣٦٨ نزدیکیهای غروب بود کە تلفن زنگ زد. آن طرف خط کورش مدرسی از دوستان دوران دانشگاهی‌ام و از اعضای کمیتە مرکزی…

0 دیدگاه

نگاهی بە ‘افشاگریهای’ نشریهٔ «چشم‌انداز ایران – ویژە کردستان»

در مورد جنبش کردستان و ماموستا شیخ عزالدین حسینی مقدمە تبلیغات علیه ماموستا شیخ عزالدین حسینی چرا؟ ماموستا شیخ‌عزالدین، دکتر قاسملو و مذاکرات کردستان و رفراندوم جمهوری‌اسلامی حمایت مردم از ماموستا شیخ‌عزالدین «استقبال» مردم از ارتش سفر ماموستا به تهران و قم نخستین دور مذاکرات در روستای بیوران سردشت نقش ماموستا در هیئت نمایندگی خلق…

0 دیدگاه

نامە سرگشادە بە بخشی از نخبگان ایران؛ “بە کجا چنین شتابان؟”

در حاشیە اطلاعیە مشترک یکی از جناحهای حزب دموکرات و یکی از جناحهای کومەلە شباهت عجیبی هست بین ستم جنسیتی و ستم ملی. همچنانکە باید زن بود و در موقعیتهای مختلف در معرض ستم و تبعیضات جنسیتی در جامعە قرارگرفت تا نابرابری و اجحافات گوناگون را با تمام جوانب آن لمس نمود، بهمین ترتیب احساس…

0 دیدگاه

مراسم نخستین سالگرد درگذشت شیخ عزالدین حسینی در پاریس – انجمن کردهای مقیم پاریس

تصویر ماموستا اثری از هنرمند برجستە ناصر قاضی‌زادە در همە دیر مغان نیست چو من شیدایی خرقە جایی گرو بادە و دفتر جایی شرح این قصە مگر شمع برآرد بە زبان ورنە پروانە ندارد بە سخن پروایی کشتی بادە بیاور کە مرا بی رخ دوست گشت هر گوشە چشم از غم دل دریایی باسپاس فراوان…

0 دیدگاه