اولمرت و اسرائیل: تغییر

نوشته‌: آموس الون Amos Elon مالکان زمین: جنگ برسر شهرکها در سرزمینهای اشغالی،  2007-1967 نویسندگان:‌ ایدیت زرتال(Idith Zertal) و آکیوا الدار (Akiva Eldar) دیواربە دور کشیدن: جامعه‌ اسرائیل در بن بست نویسنده‌: سیلوین سایپل Sylvain Cypel‌ پسر درختان سرو: خاطرات، بازتابها و افسوسهایی از یک زندگی سیاسی، نویسنده‌: مرون بنونیستی Meron Benvenisti 1. اسرائیل تحت…

0 دیدگاه

راه رسيدن به دموکراسی واقعی تنها از مسير يافتن يک راه حل مسالمت‌ آميز برای مسئله کرد عبورميکند، یاشار کمال

روز دوشنبه ٢٣ ژانويه ١٩٩٥ دادگاه امنيتی ترکيه ياشار کمال نويسنده برجسته ترکيه رابدليل موضعگيريهايش درقبال رژيم ترکيه و باتهام "جدايی طلبی‌" برای کردها بە محاکمه کشاند. علت اصلی اتهامات وارده اظهارات ياشار کمال در مصاحبه‌ای با مجله آلمانی  Der Speigel بود.روزنامه معروف سوئدی Dagens Nyheter درشماره ٢٤ ژانويه ١٩٩٥ خود بخشهای اصلی اين مصاحبه…

0 دیدگاه